Safe selfie academy

Ett nytt projekt för att motverka barn och ungas utsatthet på nätet

Safe selfie academy är ett nytt förebyggande utbildningsprogram. Vi ger barn och ungdom insikter, kunskap och verktyg för att kunna undvika att hamna i utsatthet på nätet.

Under en utbildningsdag får elevambassadörer från olika skolor på en ort utbildning av flera ledande experter i Safe selfie academys team. Dessa ambassadörer genomför sedan tvåtimmars utbildningar i fem klasser vardera på sina skolor, vilket motsvarar 15 000 elever.

Så fungerar det:

Safe selfie academy är ett brottsförebyggande utbildningsprogram för skolor. Vi ger unga insikter, kunskap och verktyg för att undvika att utsättas på nätet – men också för att inte utsätta andra för brott.

Under en dag får högstadieelever, mellanstadieelever och idrottsföreningar utbildning av flera ledande experter i Safe selfie academys team. Förutom kunskap om förebyggande arbete mot utsatthet på nätet får eleverna/ambassadörerna också gedigen kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet – samt hur de tar hand om sig själva och de berättelser de eventuellt får lyssna till. De får dessutom med sig retorik/pedagogik och hur de för budskapet vidare i sina skolor. Mycket fokus på att ambassadörernas roll är att LYSSNA – STÖTTA – SLÅ LARM, ansvaret ligger alltid hos vuxna. Safe selfie academy verkar brottsförebyggande mot såväl utsatthet som för att unga inte ska kränka eller gå över andras gränser.

Safe selfie academy genomförs alltid i nära samverkan med kommunernas skolenhet och med skolornas lärare. Safe selfie academy drivs genom den ideella organisationen Inte till salu, grundad 2011. Organisationsnummer: 802458-8140.

Safe selfie academy SPORT utbildar också idrottsföreningar och -organisationer på alla nivåer. Om sexualbrott på nätet men också om gråzoner, maktstrukturer och ansvar/skyldigheter – strategier framåt i det brottsförebyggande arbetet.

”Utbildningen med Safe selfie academy har gett oss verktyg i hur vi på förbundsnivå kan fortsätta arbeta systematiskt för en trygg ridsport – både i stallet och på nätet. Att vi har trygga och utbildade ledare med kompetens inom detta område är både nödvändigt och livsviktigt, samt att vi rustar våra ungdomar med kunskap och skapar en kultur där vi vågar prata om svåra frågor. Safe selfie academy gav genom utbildningen oss stöd i hur vi kan fortsätta och förstärka vårt pågående trygghetsarbete. Men framför allt berörde utbildningen oss på ett individuellt plan – vi har alla ett ansvar att agera för barnens bästa.” - Hanna Danewid, svenska Ridsportförbundet.

Effekter och resultat av Safe selfie academys arbete – ny undersökning

Safe selfie academy har tillsammans med Idéer för Livet och Serus mellan september 2021 och januari 2022 har i en enkät till alla våra ambassadörer ställt frågor om:

  • Kunskap: om eleverna lärde sig någonting under vår utbildningsdag.
  • Trygghet: om eleverna känner sig trygga(re) med att såväl prata om sexualbrott på nätet inför andra, samt att våga berätta för andra om man själv eller en kompis är utsatt.

Effektutfall och resultat från september 2021 till januari 2022:
Ökad kunskap om sexualbrott på nätet:
Mellanstadiet: andel som effekten uppstått för: 97,1%
Högstadiet: andel som effekten uppstått för: 85,1%

Ökad kunskap om agerande vid sexualbrott på nätet:
Mellanstadiet: andel som effekten uppstått för: 97,1%
Högstadiet: andel som effekten uppstått för: 94,1%

Socialt värdeskapande

Safe Selfie Academy står för socialt värdeskapande avseende:
  • Barn och unga
  • Psykisk (o)hälsa/välbefinnande
  • Utanförskapsprevention
  • Utbildning/skola
Safe Selfie Academy arbetar efter de globala hållbarhetsmålen/Agenda 2030.

Mål 3: ”att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.” Mål 16: ”att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. samt eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.”

Vision:

Att under åren 2020, 2021 och 2022 nå 100 000 elever.

Vill du veta mer?

Kontakta Safe selfie academy