Problemet: Sexuella övergrepp på barn on- och offline

"Sexuella övergrepp är den mest integritetskränkande formen av interpersonella övergrepp och innebär de mest påtagliga konsekvenserna vad gäller psykisk och fysisk hälsa."
Carl Göran Svedin, professor emeritus och forskningsledare på Barnafrid, 2017

Enligt den nationella kartläggningen om avklädda bilder/filmer (Barnafrid/Linköpings universitet) har ungefär en fjärdedel av elever i Sverige under 18 år någon gång skickat en avklädd bild eller film.
Många är dagligen med om att okända personer ber dem skicka sexuella bilder/filmer på sig själva. En stor andel av dem som blivit tillfrågade hade då gjort det (41%).

Läs mer här:
Unga, sex och internet efter #metoo (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2021).

Safe selfie academys utbildningsdag för elever och deltagande skolpersonal innehåller kunskap om:

* Aktuella fakta om sexualbrott off- och online
* Varför skickar någon bilder?
* Samtycke på och utanför nätet
* Skuldfrågan (skulden ligger aldrig på den som utsätts för brott)
* Förövare och deras metoder
* Konsekvenser av sexualbrott
* Berätta för en vuxen du litar på/så polisanmäler du
* Hjälp en kompis som du är orolig för (med stöd av och ansvar hos vuxen)
* Ta kunskapen om sexualbrott på nätet vidare

I utbildningen ingår gediget förberedelsematerial för elever, vårdnadshavare och skolpersonal - samt uppföljningslektioner med handledningar och material för att sprida kunskapen vidare till andra elever och vuxna på skolan.

Mer information om sexualbrott: Det gäller en av fyra (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2022).

.

Sexuella övergrepp på barn på och utanför nätet är ett eskalerande samhällsproblem med ibland svåra konsekvenser som följd. 

I en intervjustudie i EU-projektet SPIRTO gav barn och unga råd till vuxna som arbetar med barn:

  • All personal behöver kontinuerlig utbildning om unga och deras nätvanor
  • Alla elever måste få utbildning i skolan om hur de kan vara säkra. Den ska innehålla information om både positiva möjligheter och negativa konsekvenser.
  • Utbildning till spridare
  • Om bilder sprids på skolan ska skolan agera
  • Ta det som hänt på allvar!

Allt ovan och mycket mer innehåller Safe selfie academys utbildning kunskap om.

Sexuella övergrepp på nätet ses ibland som mindre allvarliga än övergrepp utanför nätet - men gemensamt för de barn som utsatts för något övergrepp på nätet var att de mådde avsevärt sämre än andra barn, enligt den nationella kartläggningen (Barnafrid/Linköpings universitet). Det beror bland annat på känslor av skuld, skam, rädsla och oro för att bilderna och filmerna ska spridas.

Varför behövs Safe selfie academy?

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet ökar anmälningarna av brottet utnyttjande av barn för sexuell posering kraftigt - och de polisanmälda brotten är bara en liten del av alla brott som sker. Mörkertalet är stort eftersom många barn känner skuld och skam inför att berätta.

Internet har visat sig vara ett enkelt verktyg för förövare att ta kontakt med barn i sexuellt syfte. Skickliga nätförövare finns på alla sociala forum som är populära hos barn. Sexualbrott på nätet drabbar både tjejer och killar (tjejer blir oftare utsatta i sociala medier, killar i spelvärlden). De utsatta finns i hela landet, i alla samhällsklasser och i alla åldrar. Det gemensamma är att de ofta inte berättar eller polisanmäler. Detta på grund av skam, känslor av svek och rädsla för förövarnas hot.

Psykisk ohälsa och självmordstankar är inte ovanligt efter att ha blivit pressad på bilder eller ha tvingad att utföra övergrepp på sig själv exempelvis via webbkamera.

30 procent av alla övergrepp som begås, begås av jämnåriga (kompisar mot kompisar). Safe selfie academy utbildar om sexualbrotten och var gränsen går - så att barn inte utsätter andra barn för brott.

Sexualbrott mot barn på nätet är ett eskalerande samhällsproblem som vi alla kan och behöver ta ansvar för att skapa ett tryggt samhälle. Säkerhet på nätet är en av vår tids viktigaste ungdomsfrågor för att förbygga psykisk ohälsa.

Läs mer om skolans skyldighet för att förhindra kränkningar på nätet hos Barn- och elevombudet samt Skolverkets skrivelse om mobbning på sociala medier.

Safe selfie academy förebygger sexualbrott på nätet med kunskap och ökad trygghet att berätta för en vuxen i ett tidigt stadium.